0,00 0
Cistella

No hi ha productes a la cistella.

Condicions de venda

Les presents Condicions Generals de Venda que aquí s’expressen, amb les quals el comprador manifesta estar completament d’acord sense restriccions ni reserva, s’apliquen a totes les vendes realitzades per l’intermediari del lloc d’Internet www.rider1000shop.com.

Moto Club Manresa
Muralla St. Francesc, 49 (Hotel Pere III)
08241 MANRESA (Barcelona)
org@rider1000.com
Tel./Whatsapp +34 646.21.61.91
Skype: rider1000_
www.motoclubmanresa.com

i tot comprador en el lloc d’Internet www.rider1000shop.com. han convingut el següent :

1 – DEFINICIÓ

Comprador : persona que vol efectuar o que efectua una compra en el lloc d’Internet www.rider1000shop.com.
També anomenem “comprador”, la persona que rep el paquet, encara que sigui una altra diferent d’aquella que ha efectuat la compra.

 

2 – PREÀMBUL

Tot comprador, pel fet de comprar en el lloc d’Internet www.rider1000shop.com, certifica ser major d’edat i tenir plena capacitat jurídica. Si el comprador no és major d’edat ha de demanar imperativament a una persona que tingui autoritat sobre ell que efectuï la compra per ell.

Les presents Condicions Generals de Venda poden ser actualitzades en tot moment. Les Condicions Generals de
Venda aplicables a una compra són aquelles vigents el dia en què el comprador realitza la seva compra.

Tothom que ho vulgui pot imprimir o descarregar les presents Condicions Generals de Venda que romandran accessibles de manera permanent en el lloc d’Internet www.rider1000shop.com.

 

3 – EL PROCÉS DE COMPRA

Quan el comprador efectua la seva compra, accepta de manera irrevocable pagar l’import que s’indica en el moment de validar la seva compra. Aquest import inclou el preu del/dels article/s comprat/s incrementat, si escau, de la participació a les despeses de ports i embalatge.

El comprador només pot efectuar la compra a través del lloc d’Internet www.rider1000shop.com.

Quan el comprador ha accedit al lloc d’Internet www.rider1000shop.com pot comprar seguint el procediment següent :

1 – El comprador fa un clic en el botó “Comprar” del/dels article/s que vol comprar, per tal d’afegir-lo/s a la seva cistella.

2 – El comprador afegeix tots els articles que vol a la seva cistella fent un clic en el botó “continuar les meves compres” i seguint el procediment que es descriu en el punt 1-.

3- Un cop finalitzades les compres, el comprador verifica la seva cistella amb l’ajut del botó “Veure la meva cistella”, que es troba a la dreta de la part alta de cada pàgina del lloc d’Internet www.rider1000shop.com, i omple les informacions que se li demanen.

El comprador ha d’indicar, de la manera més clara i precisa possible, les seves dades com també d’altres eventuals informacions indispensables par tractar, pagar, lliurar la seva compra o relatives al servei post-venda.

Entre aquestes informacions, les informacions bancàries del comprador no se’ns trameten mai. Només cal facilitar- nos les informacions necessàries per a l’enviament del paquet, en particular el cognom, el nom, l’adreça de lliurament, l’adreça electrònica…

4 – El comprador fa aleshores un clic en el botó “validar” i accedeix a la pàgina de confirmació.

Un cop ha verificat correctament la seva cistella i l’exactitud de les informacions sol·licitades, i després d’haver-les eventualment corregides amb el botó “Modificar”, el comprador fa clic en el botó “Pagar” accedint a la pàgina de pagament seguritzat.

5 – El comprador omple les informacions sol·licitades i continua el procediment del pagament fins a la validació pel nostre prestatari de pagament seguritzat.

Els pagaments són totalment seguritzats.

 

4- CONFORMITAT DELS ARTICLES

Fem tot el possible perquè el comprador pugui apreciar de la millor manera possible la qualitat dels nostres articles.

Detallem i inserim una o diverses fotografies de cada article per tal que el comprador tingui la idea més precisa possible de cada un d’ells.

El comprador és conscient que en una pantalla informàtica, i a través d’una fotografia digital, els colors poden ser diferents dels colors reals. Depèn del seu equip informàtic, de la qualitat de la seva pantalla, dels ajustos d’aquest com també de la lluminositat en el moment de fer la fotografia, de les ombres i de molts altres paràmetres. Per aquest motiu, els colors no són contractuals.

Per consegüent, si per al comprador els colors han de ser precisos, li aconsellem que ens contacti abans de realitzar la compra.

 

5 – ELS PREUS

Els preus són en euros.

Així doncs, les compres es facturen en euros i només es poden pagar en euros.

Els preus indicats no tenen en compte la participació a les despeses de ports i embalatge. Cal satisfer el preu totalment, i en un sol pagament, en el moment de la compra.

 

6 – IMPOSTOS, CÀNONS, ARANZELS, ETC.

Correspon al comprador verificar, prop de les autoritats competents, les possibilitats d’importar productes comprats respecte del dret i de les normes del seu departament, territori, estat i/o del seu país de lliurament.

De resultes d’una compra efectuada en el lloc d’Internet www.rider1000shop.com i quan el paquet arriba al seu destí, el comprador pot haver de pagar impostos, cànons, aranzels i/o drets suplementaris (per exemple IVA o TVA, impostos locals, drets d’importació, impostos estatals, etc.) a les autoritats competents o als intermediaris autoritzats en el departament, territori, estat i/o país de lliurament, l’adreça del qual no se situa a Espanya.

Aquests impostos, cànons, aranzels i/o drets suplementaris (per exemple IVA o TVA, impostos locals, drets d’importació, impostos estatals, etc.) lligats al lliurament d’un article són a càrrec del comprador i depenen de la seva responsabilitat, tant en terme de declaració com de pagament a les autoritats i organismes competents del departament, territori, estat i/o país de lliurament concernit.
Moto Club Manresa no té l’obligació de verificar i informar el comprador d’aquests impostos, cànons, aranzels i/o drets suplementaris d’aplicació (per exemple IVA o TVA, impostos locals, drets d’importació, impostos estatals, etc.).

Per conèixer-los, el comprador és qui s’ha d’informar prèviament prop de les autoritats competents del seu departament, territori, estat i/o país.

7 – PARTICIPACIÓ A LES DESPESES DE PORTS I EMBALATGE

La participació a les despeses de ports i embalatge és la que s’indica en el lloc d’Internet www.rider1000shop.com, el dia en què el comprador efectua la seva compra. L’import també s’indica durant la validació de la compra.

8 – MODALITATS DE PAGAMENT

Els pagaments en línia a través del nostre prestatari de pagament són seguritzats.

Degut als constrenyiments de la venda per correspondència a través d’un lloc e-comerç i en vista de l’interès per al comprador d’utilitzar aquest tipus de pagament (rapidesa de tractament, enviament ràpid del paquet…), el comprador només pot pagar les seves compres en línia amb targeta bancària (Visa, Mastercard, Maestro i Visa Electron).

 

9 – LLIURAMENT

Enviem a tot el món.

El paquet del comprador s’envia a l’adreça que ens ha comunicat durant la compra.

El tipus de lliurament utilitzat és aquell que s’indica en el lloc d’Internet www.rider1000shop.com. Els terminis de lliurament són els que s’indica en el lloc d’Internet www.rider1000shop.com.
Atès que els terminis de lliurament que s’indiquen en el lloc d’Internet www.rider1000shop.com no depenen de nosaltres, no els podem garantir i no ens fem responsables en el cas de retard del lliurament.

No obstant això, ens comprometem a ajudar de manera assídua qualsevol comprador que no rebi el seu paquet en el termini de 15 a 30 (quinze a trenta) dies hàbils, en funció del país de destinació, posterior al lliurament del paquet al transportista.

Si per qualsevol motiu ens fos impossible enviar una compra en els terminis assenyalats en el lloc d’Internet www.rider1000shop.com, contactarem amb el comprador, al més tard el tercer dia hàbil posterior a la compra, comunicant-li un termini de disponibilitat. El comprador podrà aleshores, ja sigui acceptar la nostra proposta, ja sigui fer-se reemborsar íntegrament la seva compra, inclosa la participació a les despeses de ports i embalatge, ja sigui triar un altre article.

Per qualsevol problema relatiu al lliurament d’un paquet, el comprador ens ha de contactar a través de la rúbrica
Contactar-nos del lloc d’Internet www.rider1000shop.com.

En el cas de devolució del paquet per algun motiu, sense que aquesta llista sigui limitadora, com ara “adreça incompleta”, “adreça incorrecta”, “desconegut a l’adreça indicada”, “no viu a l’adreça indicada”, “no hi ha cap bústia amb aquest nom”, “bústia no identificable”, “no reclamat”, “bústia inaccessible”, “paquet rebutjat” o per “anomalia d’adreça” que no permeti lliurar el paquet, o per qualsevol altre motiu que no ens sigui imputable, reemborsem al comprador el preu del/dels article/s comprat/s menys 20% (vint per cent) del total de la seva compra amb un mínim de 5€ (cinc euros) de comissió de gestió de devolució, sense les despeses de ports i embalatge, en els trenta dies següents a la recepció de la devolució.

Per aquest motiu aconsellem al comprador que verifiqui bé que l’adreça que ens comunica és precisa i completa.

 

10 – LES GARANTIES

Per bé que seleccionem amb molta cura tant els nostres articles com els embalatges i la manera en què els enviem, alguna anomalia pot sorgir a la recepció o a l’obertura del paquet pel comprador.
– Termini de retractació :

Si el comprador no està totalment satisfet amb un article només cal que ens el retorni complet, juntament amb tots els documents que es troben a l’interior i damunt del paquet en el moment de ser lliurat, al més tard 14 (catorze) dies civils comptadors a partir de la data de lliurament, sense haver-lo utilitzat, embrutat, fet malbé, manipulat sense precaucions, en el seu embalatge d’origen, a l’adreça següent i reemborsarem al comprador la totalitat de les quantitats pagades en concepte de la compra d’aquest article, com a molt en el termini de 14 (catorce) dies. Les despeses de devolució romanen a càrrec del comprador :

Moto Club Manresa
Muralla St. Francesc, 49 (Hotel Pere III)
08241 MANRESA (Barcelona)
org@rider1000.com

Si, quan se li lliura la compra, el comprador constata que el paquet lliurat pel transportista està en males condicions, li aconsellem que ho faci constatar pel distribuïdor.

En aquest cas, no assumirem cap mena de responsabilitat.

El reemborsament es farà utilitzant la mateixa forma de pagament que aquella utilitzada pel comprador per pagar la seva compra.

 

11 – PROTECCIÓ DE DADES

La finalitat d’aquest fitxer consisteix en la gestió dels clients i de la seva fidelitat i l’enviament als clients d’informacions comercials.

Les dades personals del client seran utilitzades exclusivament per la societat Moto Club Manresa i SALVADOR A. SALA PADRÓS i no seran, en cap cas, cedides a tercers.

Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant amb:

Moto Club Manresa
Muralla St. Francesc, 49 (Hotel Pere III)
08241 MANRESA (Barcelona)
org@rider1000.com

Totes les dades que se’ns trameten són tractades amb total respecte de les lleis vigents al Estat Espanyol. Assegurem la confidencialitat de totes les dades nominals que rebem.

D’altra banda, us informem que les galetes (cookies) enregistren certes informacions que el vostre disc dur emmagatzema. Aquestes informacions són utilitzades essencialment per generar estadístiques d’audiència del lloc web. Aquestes galetes no contenen informacions confidencials sobre vostè.

Proveïdor d’allotjament web :
bitNAP Datacenter
Carrer de Pablo Iglesias, 56
08908 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Telèfon:931 80 00 60

 

12 – TRANSFERÈNCIA DE PROPIETAT I DE RISCOS

La transferència de propietat dels articles en benefici del comprador només queda realitzada després del total pagament del preu per aquest últim, sigui quina sigui la data de lliurament.

Per contra, la transferència dels riscos de pèrdua i deterioració dels articles es realitza a partir del lliurament i de la recepció dels articles pel comprador.

 

13 – RESPONSABILITATS

Ens comprometem a satisfer totalment cada un dels nostres compradors al llarg del procés de compra en el lloc
d’Internet www.rider1000shop.com.

Fem per manera de donar el màxim de detalls possibles sobre cada article venut en el lloc d’Internet www.rider1000shop.com, pas obligatori per al comprador a fi i efecte d’efectuar la seva compra.

No obstant això, no assumim cap responsabilitat si l’incompliment de les nostres obligacions és imputable ja sigui al fet imprevisible i insuperable d’un tercer en el contracte, ja sigui en cas de força major (per exemple: vaga, inundació, incendi…).

Així doncs, no ens fem responsables de cap inconvenient o dany inherents a la utilització de la xarxa Internet, en particular una interrupció de servei, una intrusió exterior o la presència d’algun virus informàtic.

 

14 – PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els elements del lloc d’Internet www.rider1000shop.com, ja siguin visuals o sonors, inclosa la tecnologia subjacent, estan protegits pel dret d’autor, de marques o patents. Són propietat exclusiva del seu respectiu propietari.

 

15 – INTEGRITAT

El fet que una de les clàusules del present contracte esdevingui nul·la i sense validesa degut a un canvi de legislació, normativa o a causa d’una decisió de justícia no afectarà de cap manera la validesa i el compliment de les presents Condicions Generals de Venda.

 

16 – DURADA

Les presents Condicions Generals de Venda s’apliquen per a cada compra i mentre estiguin en línia els articles venuts en el lloc d’Internet www.rider1000shop.com.

 

17 – PROVA

Els registres informatitzats, conservats en els nostres sistemes informàtics i/o en els dels nostres socis en condicions raonables de seguretat, es consideraran com proves de les comunicacions, de les compres i dels pagaments que han tingut lloc entre les parts.

 

18 – CONSERVACIÓ I ARXIVAMENT DE LES TRANSACCIONS

L’arxivament de les factures es realitza en un suport fiable i durable de manera que correspongui a una còpia fidel i durable.

 

19 – DRET APLICABLE

Totes les clàusules que figuren en les presents Condicions Generals de Venda, com també totes les operacions de compravenda a les quals es fa referència, quedaran sotmeses al dret espanyol.

Únicament els tribunals espanayols seran competents per pronunciar-se sobre totes les diferències que puguin sorgir entre les parts relatives a l’execució del present contracte.

 

20 – ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA PEL CLIENT

Les presents Condicions Generals de Venda i els preus són expressament reconeguts i acceptats pel comprador, que declara i reconeix tenir-ne un perfecte coneixement.

Cap altre contracte, sigui quin sigui, no pot substituir les presents Condicions Generals de Venda per qualsevol compra efectuada en el lloc d’Internet www.rider1000shop.com. És el cas per a eventuals condicions generals de compra d’un comprador.

El fet d’efectuar una compra en el lloc d’Internet www.rider1000shop.com implica acceptar les presents Condicions Generals de Venda.

La Rider1000 és un esdeveniment motociclista de categoria internacional no competitiu de 1.000 km per carreteres obertes al trànsit.